Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 14 May 2021

Index  |  Overview  |  Newsletter 2021 | Animals | General |  All Auctions

Jump start to the English version of our 2021 AUCTION NEWSLETTER

APRIL 2021


Goeiedag medeboere en vriende!


Namibië is mooi! Hartebeestloop is mooi!

Ons dank die Liewe Vader vir sy genade, liefde en seën. Daar is gedeeltes waar gemeenskappe nog reën moet kry – ons is saam met julle op die knieë met oë opgeslaan na Bo.

Dit gaan goed met die landbou! Speenkalfpryse is goed, slagpryse is hoog en kwaliteit aanteeldiere is skaars -pryse reflekteer die waarde van die diere. Boerdery is tans ‘n goeie besigheid om in te wees – miskien die beste besigheid!


“Resilience” om die droogtes te oorleef en “bounce back” om te vernuwe en te verbeter, is die beste terme om die boeregemeenskap en hulle bydrae tot die land te beskryf. Daar is ‘n “nuwe” generasie boere wat geleer het uit die verlede maar, nie daar vasgesteek het nie. Hulle neem besluite gebaseer op waar hulle oor 10 jaar wil wees en nie op die “verlede” en “hede” nie.


HARTEBEESTLOOP IS DEEL VAN HIERDIE PROSES. Die veilingsdiere reflekteer dekades se prestasiemetings van eienskappe wat wins dryf en genadelose seleksie om aangepaste, lae onderhoudkoste diere te bevorder. Ons teelfilosofie is nog altyd om met kombinasies van uitstekende “stockmanship”, die wetenskap en nuttige tegnologie, tekortkominge in kuddes geneties te verbeter en nie uit die sak ($) nie!


TRADISIONELE PLAASVEILINGS EN DIE TOEKOMS!

Ons het lank en hard gedink oor die toekoms van Hartebeestloop veilings en die moontlike verskuiwing na Windhoek. Onder die huidige omstandighede, ingesluit die Covid-19 regulasies, maak dit egter geen verskil waar die veiling gehou word nie.

Ons het ook die volgende in plek wat dit maklik maak om deel te neem aan die veiling as jy nie self daar kan wees nie:


 • AANLYNVEILINGS HET GEKOM OM TE BLY!
  AGRA/BKB is ons vennote en dit is altyd ‘n plesier om saam met hulle te werk. Volg gerus die skakel na Agra se webblad om vroegtydig te registreer: Agra Aanlyn Veiling Registrasie
  Kontak gerus ook vir Anke Erasmus per e-pos by anke@agra.com.na of telefonies by +264 (0) 61 290 9280 / +264 (0) 81 288 9310 indien jy enige hulp benodig.

 • BESOEK ONS OP HARTEBEESTLOOP
  Jy kan enige tyd Hartebeestloop besoek om na die veilingsbulle te kyk. Kontak Joggie per e-pos by jbried@joggie.com.na of per WhatsApp/Telegram by +264 (0) 81 231 6169 om die besoek te koordineer.

 • VOORAF BESIGTING
  Alle veilingsdiere sal alreeds Donderdag, 13 Mei 2021 op kraal wees en kan dan rustig besigtig word. Die Hartebeestloop-span sal daar wees om te luister na jou behoeftes en aanbevelings te maak indien nodig. Dit sal goed wees om jou besoek met my te bevestig aangesien middagete bedien word.

 • KYK NA ONS HARTEBEESTLOOP WEBBLAD
  Besoek alle afdelings van ons Hartebeestloop webblad, veral "AUCTIONS 2021", om alle inligting oor die veilingsdiere en ander noodsaaklike reëlings te sien.

 • NOG MAKLIKE MANIERE OM DEEL TE NEEM
  Kyk gerus na die “Bly-by-die-Huis/Koop-Op-Foto, Video & Integriteit van Teler” opsie. Bulle wat op hierdie wyse gekoop word, het presies dieselfde “Waarborg van Tevredenheid” as enige ander bul. Ons doen dit al jare lank suksesvol. Druk op hierdie skakel: "KOOP VANAF DIE HUIS" (316 Kb) en laai die dokument af. Voltooi en stuur terug aan ons. Kontak my of enige van die konsultante, indien daar enige onsekerheid is met die voltooi van die dokument en ook om jou spesifieke behoeftes te bespreek. Ons help graag!

 • LEER KEN DIE BULLE!
  Ons doen ook ‘n aantal “Leer ken die Bulle” aanbiedings by AGRA Ring. Hou ons webblad en sosiale media dop vir die datums! Foto’s, video’s, teelwaardes en vele meer inligting van die bulle word op die groot skerm gewys en bespreek. Ek is ook beskikbaar om enige vrae te antwoord en aanbevelings te maak. Hierdie is ‘n baie goeie opsie om jouself in detail te vergewis van die bulle en goed voorbereid te wees vir die veiling.

 • FACEBOOK en YOUTUBE
  Volg Hartebeestloop Bonsmaras op Facebook en YouTube om meer van die bulle en die plaas te sien - tot en met die veiling op 14 Mei sal ons gedurig nuusberigte laai.

 • GRATIS AFLEWERING
  Alle bulle word gratis afgelewer ongeag waar jy boer! Ons reel alles en jy hoef niks te doen nie.

 • TRANSITO VERSEKERING
  Transito versekering vanaf die diere gelaai word by die veilingskrale totdat hulle afgelaai word by jou, word deur ons hanteer sonder enige kostes vir jou.


Hartebeestloop wil dit vir jou so maklik as moontlik te maak om deel te neem aan die veiling en alle moontlike risiko’s met die aankoop en transport van die diere, te verminder.


FINANSIERING OPSIES

Ons maak dit maklik vir jou om top Hartebeestloop genetika te bekom deur finansierings instansies. Hierdie jaar is die opsie weer beskikbaar en om meer hieroor te lees volg hierdie skakel: HARTEBEESTLOOP / STANDARD BANK DIERE FINANSIERING SKEMA

Om meer uit te vind oor Agri Bank finansieringsopsies volg die skakel AGRIBANK-HARTEBEESTLOOP of stuur gerus ‘n e-pos aan jbried@joggie.com.na. Ons sal jou help om in kontak te kom met die regte kontak persone by Agri Bank.


Weens die voortdurende Covid-19 pandemie is die Agra-Hartebeestloop Boeredag vir 2021 ongelukkig eers uitgestel. Gelukkig maak digitale opsies dit vir maklik vir die Hartebeestloop span om met ons mede telers en voornemende kopers in kontak te bly. Ons gaan gereeld inligting en nuus deel. Hou ons Hartebeestloop webblad, Facebook en YouTube dop vir opkomende praatjies en artikels.


Ons nooi jou hartlik uit na die Hartebeestloop Veiling op Vrydag, 14 Mei 2021 om 11H00 op die plaas . Hartebeestloop bied weer hierdie jaar uitstekende bulle aan en ons hoop om jou daar te sien.

MOET NIE HIERDIE VEILING MISLOOP!

Vriendelike groete

Joggie Briedenhann




AUCTION NEWSLETTER 2021

APRIL 2021


Greeting to our friends and farmers!


Namibia and Hartebeestloop are exceptionally beautiful after the good rains!

We thank God for His abundant Grace and the blessing of rain. There are still parts of Namibia that need rain – we are united in prayer with you and trust that He will provide in good time.

The agriculture sector is thriving. Weaner prices are great, slaughter prices are high and good quality breeding animals are scarce and expensive. Current prices reflect the worth of livestock in Namibia. Now is the time to be in the farming business and maybe it’s even the best business to be in.


Reflecting on the challenges of the past years, two important concepts come to mind: the persistent resilience to survive droughts and more importantly, to bounce back in renewed and improved ways. I think this is the best way to describe the contribution of agriculture and the farming communities to the country over the past couple of years. There is a new generation of upcoming farmers that have taken the lessons of the past to heart but refuse to get stuck in the past. These farmers are taking decisions based on where they expect to be in 10 years; not on the past or current circumstances.


HARTEBEESTLOOP IS PART OF THIS PROCESS

The animals offered on auction present decades of performance testing for those traits that boost profit margins while all the time adhering to strict selection protocols to promote well-adapted, low input cost animals. Our continuous breeding philosophy has been to combine outstanding stockmanship, proven science and the latest technology to genetically improve our herd and in effect the herds that use our genetics.


THE FUTURE OF CONVENTIONAL FARM AUCTIONS!

We have thought long and hard about the future of the Hartebeestloop Bonsmara auction and the possibility of moving the event to Windhoek. Considering the current situation within Namibia – including the Covid-19 regulations – it will make no difference where the auction is held.

We want to make it as easy as possible for you to participate in the Hartebeestloop Auction and we offer the following for the buyers that cannot attend the event in person:


 • ONLINE AUCTIONS ARE HERE TO STAY!
  We have again partnered with AGRA and BKB. Both these companies play a big role in the auction. You can follow this link to Agra’s website to register: Agra Digital Auctions
  In case you have any questions or require the help of one of Agra’s team members you can contact Anke Erasmus via e-mail at anke@agra.com.na or at +264 (0) 61 290 9280 / +264 (0) 81 288 9310.

 • VISIT US AT HARTEBEESTLOOP
  You are welcome to visit us on the farm to view the auction bulls. Prospective visitors can contact Joggie per WhatsApp or Telegram at +264 (0) 81 231 6169 or per e-mail at jbried@joggie.com.na to arrange a date and time.

 • PREVIEW THE ANIMALS ON AUCTIONS
  All animals offered on auction can be previewed on Thursday, 13 May 2021. The Hartebeestloop team will be available to give advice and answer your questions pertaining to your herd and breeding needs and requirements. It would be appreciated if you could inform me of your intended visit as lunch will be served.

 • VISIT THE HARTEBEESTLOOP WEBSITE
  You can visit Hartebeestloop website www.bonsmara.com.na for more information about the animals on auction and important arrangements pertaining to the auction.

 • ANOTHER EASY WAY TO TAKE PART
  Sometimes it's just not possible to attend the auction or participate in online bidding in person. We also offer the Buy-from-Home, Video and Integrity of Breeder option. Bulls that are bought through this option come with the same Satisfaction Guarantee as the other bulls. Click on this link: "KOOP VANAF DIE HUIS" (316 Kb) to download the form. You are welcome to contact myself or any one of our consultants in case you have questions.

 • GET TO KNOW THE BULLS!
  We will be hosting Get To Know The Bulls presentations at the Agra Ring. Keep a close eye on our website and social media as these dates will be announced soon. Photos, videos, BLUP breeding values, our own catalogue and much more will be displayed on the big screen and discussed. I will also be available to answer questions. This will be great opportunity to prepare for the upcoming auction and learn more about the bulls on auction.

 • HARTEBEESTLOOP ON FACEBOOK & YOUTUBE
  You can visit Hartebeestloop Bonsmaras on Facebook and YouTube. Information about the bulls will be published and we will share important dates, articles and much more on these platforms.

 • FREE DELIVERLY TO YOUR FARM
  All bulls are delivered free of charge to your farm, regardless of where the farm is located. We take care of everything!

 • LIVESTOCK IN TRANSIT INSURANCE
  Livestock in transit insurance will be in place from the time that the animals are loaded at the auction pens until they are offloaded at your farm. We arrange and manage this without any extra cost for our clients.


Hartebeestloop wants to ensure that it's effortless and convenient for you to participate in the auction by minimizing all possible risks with the purchase and transport of the animals.


FINANCING OPTIONS

Various financing institutions are available to help you acquire top Hartebeestloop genetics. This year will be no exception and to find out more you can follow this link: HARTEBEESTLOOP / STANDARD BANK LIVESTOCK FINANCING SCHEME

To learn more about possible financing options at AgriBank please follow this link, AGRIBANK-HARTEBEESTLOOP or send a mail to jbried@joggie.com.na . We will help put you in contact with the right people at AgriBank to assist you.


Our popular Agra-Hartebeestloop Farmer’s Day has unfortunately been cancelled for 2021. Fortunately the digital options makes it possible for the Hartebeestloop team to remain in contact with everyone. We will be sharing news and information on a regular basis on the Hartebeestloop website, Facebook and YouTube.


We are really looking forward to the Hartebeestloop Bonsmara Auction that will take place on Friday, 14 May 2021 at 11H00 on the farm. True to Hartebeestloop we offer the best handpicked Bonsmara bulls and we hope to see you there!

Kind regards

Joggie Briedenhann


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap