Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2013

Index  |  Overview  |  Newsletter | Animals | General |  All Auctions
Punte aangespreek / points discussed


Alle punte in onderstaande afdelings, gee meer/minder inligting as jy daarop kliek.

All points below are clickable to expand/collapse to more information regarding each point.


 1. SIEKTEVRYE STATUS
  HEALTH STATUS OF ANIMALS


 2. Alle diere se gesondheidstatus is op dieselfde vlak - of dit kommersiële of stoetdiere is, maak geen verskil nie. Diere se inentings is alles op datum. Hulle is geënt teen 3-dae-stywesiek, slenkdalkoors en knopvelsiekte en almal is Multiminerale en Multivitamiene gespuit. Alle vroulike diere word as dragtig gesertifiseer of verkoop met kalf aan voet. Oop verse word so gesertifiseer en kom met veearts aanbeveling dat hulle geslagsorgane klinies ondersoek is en dat daar geen sigbare of kliniese abnormaliteite gevind is nie. Waar moontlik, haal ons die risiko uit die aan koop van diere.

  Health Status
  All the animals’ health status is on the same level – whether it is for commercial or stud purposes, it makes no difference. All animals’ vaccinations are up to date. Animals are vaccinated against 3-day stiff sickness, Rift Valley fever and lumpy skin disease. All animals are injected with multi-minerals and multi-vitamins as well. All female animals are classified as pregnant or is sold with calf. Open heifers are certified accordingly and comes with veterinary recommendation that their reproductive organs have been clinically inspected and that no visible or clinical abnormalities have been detected. Where possible we eliminate the risks for you at our auction!


 3. VROULIKE DIERE OP VEILING
  FEMALE ANIMALS ON AUCTION


 4. Kom vergewis jouself van die gehalte van die vroulike diere op die veiling. Hierdie vroulike diere behoort ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot die gehalte van jou kudde. Die koeie en verse kom uit die harde Kalahari, Swartrante en Hochfeld en behoort op enige ander plek net so goed, indien nie beter, te doen. Daar is altyd ‘n gesonde aanvraag na goeie Bonsmara vroulike diere. Dit is ook reg so - ons is mos die moederlyn ras van keuse! Daar is meer as 150 vroulike diere vir jou om uit te kies – dit sluit die vroulike diere van die gasverkopers in. Dit maak dit mos die moeite werd om die veiling by te woon! Kyk gerus na die kalwers wat almal van baie goed tot hoogstaande gehalte is. Die dragtigheidstatus van die vroulike diere sal op die dag van die veiling beskikbaar wees. Dragtigheidsertifikate sal deur die veearts uitgereik word.

  Vir die fynproewer stoetteler het ons die 6 beste dragtige verse uitgekies by elkeen van die gasverkopers. Dit is diere van uitstaande gehalte en behoort ‘n groot bydrae te maak in enige kudde. Jy kry hier die beste wat die verskillende telers in daardie jaar geteel het!

  Female Animals on auction
  Come and familiarise yourself with the quality of the female animals offered on auction. These female animals should make a valuable contribution to the quality of your herd. The cows and heifers come from the tough Kalahari, Swartrante and Hochfeld and should perform just as well – if not better – in any other environment. There is always a request for good Bonsmara female animals. This comes as no surprise - the Bonsmare is the motherline of choice! There are more than 150 animals for you to choose from – these include the female animals from our guest sellers. Our female animals on offer make it worth the effort to attend the auction! Have a good look at the calves that are from very good to excellent quality. The pregnancy status of the female animals will be available on the day of auction. Pregnancy certificates will be issued by the veterinary surgeon.

  For the connoisseur breeder we have chosen the best 6 pregnant heifers from each of our guest sellers. These animals are of outstanding quality and should make a big contribution to any herd. Here you get the best from various breeders that have been bred during the specific year!


 5. GRATIS VERVOER
  FREE TRANSPORT


 6. Ons lewer gratis af - as die pad begaanbaar is word die diere op die plaas afgelewer. Ons lewer ook diere gratis af by die groter sentra in die RSA aangesien ons vragmotors vir saad en kunsmis moet gaan vir die nuwe plantseisoen. Diere word ook gratis afgelewer op Ghanzi en Gaborone.

  Free transport
  We deliver free of charge; if the road is accessible the animals will be delivered to the farm. We also deliver animals free of charge to the larger centres in RSA since our trucks have to travel for seed and fertilizers for the new planting season. We also deliver free of charge to Ghanzi and Gaborone.


 7. ONS VEILINGSWAARBORGE - algehele tevredenheid met jou bul
  • Hierdie onderstaande lys kan ook gekliek word vir meer/minder inligting
  • Bulmoeders se interkalfperiodes minder as 450 dae
  • Bulmoeders se Reproduksie Indekse bo 90
  • Vrugbaarheidstoetse gedoen
  • Skedewasse vir Trichomonase en Vibriose gedoen
  • Igenity genoom data van alle bulle beskikbaar
  • Alle bulle getoets vir groei op die veld
  • Bulle het Hartebeestloop Veldbultoets ondergaan onder leiding van Dr Hannes Dreyer
  • Alle bulle ultrasonies geskandeer vir vleiseienskappe
  • Bulle se pelvisse gemeet
  • Beproefde stoetvaars is identifiseer vir die veiling
  • Genetiese variasie verseker met nageslag van meer as 20 stoetvaars
  • Alle veilingsdiere (bulle en vroulike diere), doseer en inentingsprogramme op datum soos voorgeskryf
  • Vaderskappe van alle bulle en stoet vroulike diere met DNA bevestig en inligting by Rasgenootskap en Unistel op rekord
  • Koeie en verse dragtig gesertifiseer deur veearts
  • Oop verse ondersoek vir geslagsabnormaliteite deur veearts
  • Alle veilingsdiere word “weer-gekyk” deur senior Bonsmara keurder die dag voor veiling
  • Gratis vervoer orals in Namibië en RSA
  • Finansieringspakette in plek met Standard Bank en Agribank
  • Kiep Lepen (0811240648) en Japie Bestebreurtje (0812360880), beide kundiges in eie reg, sal help by veiling
  • Waarborg van tevredenheid


 8. OUR AUCTION GUARANTEES - complete satisfaction with your bull
  • The list below is also expandable
  • All bulls’ sheath washed for Trichomonase and Vibrio
  • Igenity genome data available of all bulls
  • All bulls tested for growth on the veld
  • All bulls underwent Hartebeestloop Veld Bull test under the guidance of Dr Hannes Dreyer
  • All bulls scanned with Real-Time Ultrasound for carcass traits
  • Pelvic measurements of all bulls done
  • Proven stud sires were identified for the auction
  • Genetic variation assured with progeny of more than 20 herd sires
  • Vaccination programs of all auction animals (bulls and female animals) up to date as prescribed
  • Parentage of all bulls and stud female animals confirmed with DNA testing and on record at the Breed Society and Unistel
  • Cows and heifers certified as pregnant by veterinarian
  • Open heifers examined by veterinarian for reproductive system abnormalities
  • All auction animals screened again by senior Bonsmara selector one day prior to the auction
  • Free transport in Namibia and South Africa
  • Finance packages arranged with Standard Bank and Agribank
  • Kiep Lepen (081 124 0648) and Japie Bestebreurtje (081 236 0880), both experts in their field, will help at the auction
  • Satisfaction is guaranteed


 9. JOU HUISWERK IS KLAAR GEDOEN VIR JOU!

 10. YOUR HOMEWORK DONE FOR YOU!

 11. REëLS EN REGULASIES VIR DIE UITVOER VAN LEWENDE HAWE

 12. RULES WITH REGARD TO THE EXPORTATION OF LIVESTOCK


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap