Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Nuwe BOERE katalogus in wording!
New FARMER'S catalogue in the making!
Date:
September 2013

Jump start to the English version

Hartebeestloop het al geruime tyd gesien dat meeste Namibiese boere nie werklik die bitter volledige katalogus soos deur SA Stamboek aan ons verskaf, en wat ons almal so goed ken, verstaan nie.
Ons het besluit om in samewerking met SA Stamboek eerder 'n "BOERE" katalogus te ontwerp wat hopelik meer "boere" vriendelik is. Die beginsel is om nog steeds die teelwaardes en teelwaarde indekse wetenskaplik te hanteer, maar op 'n meer verstaanbare wyse in 'n "BOERE" katalogus weer te gee (sien die tabel wat nuwe waardes aantoon).

Meeste eienskappe word nou uit 'n maksimum van 5 bereken. Daar is 5 waardes wat anders hanteer word, waar die werklike waardes gebruik word.
Deur die waardes so simplisties te hanteer, is gevoel dat die katalogus meer verstaanbaar sal wees.

Nuwe Boere katalogus in wording!

Die Bonsmara veilingskatalogus soos verskaf deur SA Stamboek is die mees volledigste katalogus op die mark. Dit is propvol nuttige inligting - beide wetenskap en prestasies word saamgevat om jou te help met jou keuse van aankope. Beter as dit kan die teler nie voor vra nie.

Dit is egter so dat die kommersiële boer sukkel om al die teelwaardes en ander inligting sinvol saam te vat om sy bulkeuse te maak! Die Namibiese boer maak geen geheim daarvan dat die katalogus te "moeilik" is om te verstaan en te gebruik.

Hartebeestloop het al geruime tyd hierdie gesien en besluit om in samewerking met SA Stamboek eerder 'n "BOERE" katalogus te ontwerp wat hopelik meer "boere" vriendelik is. Die beginsel is om nog steeds die teelwaardes en teelwaarde indekse wetenskaplik te hanteer, maar op 'n meer verstaanbare wyse in die "BOERE" katalogus weer te gee.

Meeste eienskappe word nou uit 'n maksimum van 5 bereken.
Kyk bv na "Kalfgemak" - dit het in onderstaande tabel 'n waarde van 4 uit 'n maksimum van 5.

Daar is 5 waardes wat anders hanteer word - werklike waardes word hier gebruik:

  • Geboorte gewig word in kg aangetoon
  • Speengewig word in kg gegee
  • Skrotum omtrek in cm
  • Ouderdom van 1ste kalf in maande
  • Tussenkalfperiode in dae oor aantal kalwers

Deur die waardes so simplisties te hanteer, is gevoel dat die katalogus meer verstaanbaar sal wees. Daar gaan duidelik met 'n (F) aangedui word waar fenotipiese waarneming deur die teler gedoen en aangetoon word, soos bv "Bouvorm vir Kalfgemak (F)".

Hierdie "BOERE" katalogus is al goed deurtrap deur ons, maar dit is nog nie gefinaliseer nie. Ons het lankal geleer dat die beste idees vanuit die mark kom. Daarom nooi ons jou hartlik uit om voorstelle deur te gee om die "BOERE" katalogus so sinvol as moontlik te voltooi. Dit gaan in almal se belang wees.

Kyk gerus na die onderstaande tabel van die "BOERE" katalogus en gee asseblief jou idees aan ons deur. Kontak asseblief vir Joggie Briedenhann (jbried@joggie.com.na) per e-pos.

Eersdaags gaan ons ‘n lekker FORUM opsie op die Hartebeestloop webtuiste implimenteer sodat ons almal by mekaar kan leer. Onderaan elke artikel (“Publication”) of nuusberig (“News and Events”) sal die opsie wees om te kommunikeer oor daardie spesifieke onderwerp. Die Forum gaan baie maklik wees om te gebruik – ons sal goeie instruksies gee om dit gebruik.

Ons hoor graag van jou!

New Farmer's catalogue in the making!

English version
SA Stud Book provides the Bonsmara breeder with the most comprehensive auction catalogue on the market. It contains valuable information – combining science with performance testing to assist the potential buyer in the selection process. The breeder cannot ask for anything better!

The commercial farmer however finds it difficult to combine all breeding values and other information in a meaningful manner, in order to determine bull selection. The Namibian farmer is open about the fact that they find the catalogue difficult to understand and to use in its current format.

Hartebeestloop has observed this fact for quite some time now and is in the process of working on a more “farmer's-friendly” catalogue. We are doing this in collaboration with SA Stud Book. The principle is to draft a
“FARMER'S” catalogue on a scientific basis but the breeding values and breeding value indexes will be reflected in a more comprehensible manner.

Most charateristics are now given values out of a maximum of 5.
Example from the table below: Calving ease has a value of 4 out of 5.

There are 5 values that are dealt with differently - the real values are given here:

  • Birth weight is given in kg
  • Weaning weight is given in kg
  • Scrptum circumference is given in cm
  • Age at first calf is given in months
  • Intercalf period is given in days over calves

By simplifying the Breeding values, it was felt that the catalogue would be easier to use and understand. Phenotypical observation by the breeder will be indicated with a (F), eg. "Conformation for Calving Ease (F)".

The Hartebeestloop team have already spent a considerable amount of time on the prototype version of this new catalogue, but it is not finalized. We have learnt that the best ideas come from the market - therefore we urge you to provide us with your suggestions to establish a meaningful and easy-to-use “FARMER'S” catalogue.

Please refer to this initial design of the “FARMER'S” catalogue (below) and provide us with your ideas and suggestions. We will appreciate it if you can e-mail Joggie Briedenhann (jbried@joggie.com.na) directly for now. Very soon we will implement a social FORUM on the Hartebeestloop website to enable us to learn from each other. The idea is to have the Forum below each “Publication” and “News and Events” report. We can then communicate with each other regarding that specific topic. The Forum will be easy to use – we will provide very good instructions on how to use it.

Hope to hear from you soon!

BOERE Katalogus: HART 10 - 0123
KALFGEMAK
GROEIVERMOë
AANPAS-BAARHEID
VOLWASSE TIPE
VRUGBAAR-HEID
MOEDER PRESTASIE
Geboorte Gewig
32 kg
Speengewig
240 kg
Kondisie (F)
4/5
Raam Grootte
3
Skrotum omtrek
30 cm
Ouderdom 1ste kalf 30
Kalfgemak
4/5
Algemene Groevermoë
4/5
Veldvoer- omset
2/5
Bespiering
2/5
Vrug-baarheid
2/5
Tussen Kalf Periode 400 dae oor 5 kalwers
Bouvorm vir Kalfgemak (F)
5/5
Gemiddelde Daaglikse toename
2/5
Haar- kwaliteit (F)
5/5
Karkas- opbrengs
5/5
Pelvis- grootte
3/5
Pelvis- grootte 3/5
OPMERKINGS: kan ook op verse gebruik word

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap