Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS SE ROOI VEILING!
Date:
June 2020Kan jy glo dis weer DIE tyd van die jaar!

Ons kleur soos altyd in Augustus-maand vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 6 Augustus by die Agra Veilingskrale!

Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien solank hulle foto’s hier! Daar is ook videos beskikbaar en kliek gerus vir die videos hier!

Ons gaan binnekort meer inligting gee oor die 2 bulle wat spesifiek vir Gobabis gekies is - hulle het net die regte eienskappe wat die boere soek daar!

Net vinnig: die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Hoop om jou te sien op 6 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Veiling 2013 suksesvol en verby!
Auction 2013 with great success completed!
Date:
June 2013


Wat 'n lekker gevoel - die veiling is oor, alle diere is verkoop en veilig afgelewer.
Ons voorspelling dat 2013 die jaar van die Bonsmara is, is toe reg! Moeilike toestande wanneer almal gedwing word om met die kop en nie met die hart te dink nie, bevoordeel die rasse en beeste wat nog steeds geld kan verdien tydens die droër jare. Boere moet ekonomies oorleef al is dit droog. Die Hartebeestloop 2013 veiling slagspreuk van "Goeie genetika weet nie dit is droog nie" is ook waar bewys. Dit is in die moeiliker tye dat die "beter" beeste uitstaan en beter presteer. Boere het teruggeval op die beeste wat in die verlede presteer het op hulle plase.
Ons deel graag 10 gedagtes en statistieke met julle oor die Boeredag en die Veiling. LEES MEER...

What a great feeling now that the auction is over, all animals have been sold and have been safely delivered to their new owners.
Our prediction that 2013 would be the year of the Bonsmara, came true! Difficult times like now, force farmer to make rational decisions and not to think with emotions - which ultimately favours breeds and cattle that can still offer an income during dry years. Farmers should be able to survive financially during these dry seasons. The Hartebeestloop 2013 Auction slogan “Good genetics do not know that it is dry” has been proven to be true. Farmers have relied on cattle that have performed well in the past on their farms. We would like to share 10 thoughts and statistics with you about the Farmers’ Day and the Auction.

Gedagtes oor die Hartebeestloop/Agra Boeredag 2013

Please click here to jumpstart to the rest of the English section.

Res van die Afrikaanse gedeelte.

 1. Goeie sprekers wat insig in die vakgebied het, voorlopers is met nuwe idees en wat die boere verstaan, trek baie besoekers. Die Boeredag van 2013 het die meeste besoekers nog gehad. Meer as 200 besoekers het kom luister na Barry Symons se lesing oor "21 Dae"", Prof. Willie Esterhuyse, Dr Hannes Dreyer se lesing oor Veldbulle en Dr Kenneth Botha se lesing oor "Maksimum ruvoerinname, maksimum produksie - die rol van die rumen". Sien ook Kenneth se powerpoint lesing op ons webwerf oor hierdie onderwerp.
 2. Onderwerpe op die Boeredag moet huidig wees en van toepassing wees op die toestande wat in 2013 heers. Onsekerheid oor die rol van landbou en die droër tydperk is heersend en dit is met groot sukses deur die sprekers aangespreek.
  Daar is ook gevoel dat daar elke jaar een lesing/bespreking/demonstrasie moet wees wat prakties gerig is oor iets wat almal weet maar effens verroes op is - 'n "back to basics" onderwerp.
 3. Bring die produkte en dienste na die boer. Agra, Voermeester, Standard Bank, Agribank, Eerste Nasionale Bank en vele ander maatskappye was daar om die boer op sy "werf" te besoek. Hierdie jaar was daar amper soos 'n skou-gevoel aanwesig met al die klein tente van die uitstallers oral oor - lekker!
 4. Die boeregemeenskap leer graag, waardeer kennis, produkte en dienste op sy voorstoep, kuier lekker, eet lekker en geniet om tussen die beeste en beesmense te wees. Die dae is verby wat jy net beeste bring na die veiling!
 5. Dit was net 'n plesier om met Agra te kon saamwerk om die Boeredag moontlik te kon maak. Hulle was super georganiseerd en het aan alles gedink. Dit wat hulle tans terug ploeg in die boeregemeenskap, sal definitief vrugte afwerp. Almal het net lof vir hulle gehad. Dankie Agra en welgedaan! Julle het julle taak uiters knap verrig. Volgende jaar maak ons weer so!
 6. 18% van die besoekers het alreeds al 6 Boeredae op Hartebeestloop bygewoon vanaf 2008 tot nou.
 7. 48% het 4 of meer Boeredae bygewoon.
 8. 71% het 3 of meer Boeredae bygewoon.
 9. 12% van die 2013 besoekers was vir die eerste keer op 'n Hartebeestloop Boeredag.
 10. 3 Jaar is 'n magiese syfer vir ons. Dit vat 3 jaar gemiddeld vanaf die persoon die eerste keer op 'n Hartebeestloop Boeredag was totdat hy 'n Bonsmara bul koop. Dit beteken nie noodwendig dat hy op die Hartebeestloop veiling koop nie - maar hy koop wel 'n Bonsmara.
 11. Daar is 'n verskil tussen nèt veiling hou en 'n gebeurtenis vir die boeregemeenskap in die omgewing aan te bied.

10 Thoughts and statistics about the Farmers’ Day:

 1. We have found that good speakers - that have insight into their field of expertise, are pioneers of new ideas and that understand the farmers - attract visitors. This year’s Farmers Day was attended by the highest number of visitors to date. More than 200 people came to listen to Barry Symons' lecture on "21 Days"", Prof. Willie Esterhuyse, Dr Hannes Dreyer's lecture on Veldbulls and Dr Kenneth Botha's lecture on "Maksimum ruvoerinname, maksimum produksie - die rol van die rumen". Please also see Kenneth's powerpoint lecture on our website regarding this topic.
 2. The topics of the lectures should be current and should be applicable to the prevailing environmental and economic conditions of 2013. The speakers successfully addressed the uncertainty about the role that farming plays and farming successfully during dry periods.
  It was felt that one topic/lecture/domonstration should be a practical, and it should be on something that we all know, but are a little bit rusted on - a "back-to-basics" topic.
 3. Bring the products and services to the farmers. Agra, Feed Master, Standard Bank, Agri Bank, First National Bank and many other companies were present at the Framers Day to meet the farmer in his “backyard”. This year the Farmers' Day almost had a pleasant fair-like feeling with all the little exhibitions tents.
 4. The farming communities are eager to learn, appreciate knowledge, products and services that are offered on their doorstep, enjoys socializing, loves good eating and values being among fellow breeders and cattle. Gone are the days that you just brought cattle to the auction!
 5. We found that 18% of the visitors already attended 6 previous Farmers Days at Hartebeestloop – meaning that they have never missed a Farmers Day.
 6. It was only a pleasure to have worked with Agra to have made the Farmers' Day possible. They were super organized and had thought of the minutest details. Effort, money spent and hard work like these, will surely and hopefully result in huge benefits for them. Everybody had only good things to say about Agra. Thank you Agra and well done! Next year we will do the same!
 7. 48% of the visitors had attended 4 or more Farmer Days.
 8. A total of 71% of the visitors had attended 3 or more Farmer Days.
 9. A further 12 % indicated that it was their first visit to Hartebeestloop Farmers Day.
 10. Three years is a magical number to us. It takes 3 years on average for a person to purchase a Bonsmara bull since their first visit to the Hartebeestloop Farmers Day. It does not necessarily mean that he/she buys at the Hartebeestloop auction but they will buy a Bonsmara eventually.
  There is a marked difference between just hosting an auction and organising an “event” for the entire farming community.

10 Gedagtes en statistieke oor die Hartebeestloop veiling

 1. Doen uitsonderlike moeite met teling en kwaliteit van diere in die goeie jare. In die droër tydperke gaan dit jou dra. Daar blyk min waarde te wees om groot moeite en koste in bekendstelling en bemarking te pomp tydens die droër jare.
 2. 79% van die kopers op die 2013 veiling het al voorheen diere by Hartebeestloop gekoop.
 3. 63% van die kopers op die 2013 het al 2 keer en meer, diere by Hartebeestloop gekoop.
 4. 51% van die kopers op die 2013 veiling het al 3 keer en meer, diere by Hartebeestloop gekoop.
 5. Daar is nou al 8 bestaande groepe van boere wat saamstaan, saam koop en dan die bulle onder mekaar roteer. Van die groepe is nou al in hulle 5de veilingsrotasie. Betekende dat hulle al 5 keer gekoop het.
 6. 25% van die bulle (15 uit 59) is aan stoettelers verkoop.
 7. 75% van die bulle ( 44 uit 59) is aan kommersiële boere verkoop. Hierdie verhouding word konstant oor die afgelope paar jaar gehandhaaf. Ons primêre mark is en bly die kommersiële vleisprodusent.
 8. Die groot Hartebeestloop klem op seleksie vir eienskappe wat die boer se inkomste verhoog soos vleiseienskappe (spesifiek karkasopbrengs) en uitsonderlike hoë reproduksiepotensiaal is belangrik vir die boer.
 9. Die rol van die Bonsmara in kruisteling word al hoe groter. 41% van die kommersiële kopers het aangedui dat die bulle ook in kruisteling gebruik word.
 10. Daar blyk geen plek meer te wees vir 'n gemiddelde bul op 'n Namibiese Bonsmara veiling nie. Almal het hard gewerk om die kommersiële boer op te lei en hulle besef die waarde van 'n goeie bul.

10 Thoughts and statistics about the Hartebeestloop Auction 2013

 1. Make a lot of effort with your breeding program and pay special attention to the quality of your animals during the good years as this will carry you through the drier years. It seems if money and time for marketing purposes carries little value during years with less than adequate rainfall.
 2. A total of 79% buyers at the 2013 Hartebeestloop auction have previously bought cattle from us.
 3. 63% of the buyers at the 2013 Hartebeestloop auction have bought cattle at two or more occasions from us.
 4. 51% of the buyers at the 2013 Hartebeestloop auction have bought cattle at three or more times from us.
 5. Currently there are 8 groups of farmers that work together, buy together and then rotate the bulls among themselves. Some of these groups are in their 5th auction cycle meaning that they have bought at 5 separate occasions from Hartebeestloop.
 6. A total of 25% of the bulls offered on auction (15 out of 59) was sold to stud breeders.
 7. A total of 75% of the bulls offered on auction (44 out of 59) was sold to commercial farmers. A good relationship has been established with the commercial farmers and our primary target and main market is still the commercial meat producer.
 8. At Hartebeestloop we emphasize selection of characteristics that will increase the farmer’s income. Meat characteristics (specifically carcass yield) and outstanding reproduction potential is important to commercial farmers.
 9. The role that the Bonsmara plays in crossbreeding programs is becoming more evident. 41% of the commercial buyers have indicated that their bulls are used for crossbreeding purposes as well.
 10. It seems that there is no place on the Namibian Bonsmara market for the so called “average bull”. Everyone has worked hard to train the commercial farmer and these farmers realise the value of a good bull!

Dankie aan almal! / Thank you to everybody!

Dit is vir ons lekker om so 'n klomp mense te ontvang op die Boeredag en Veiling. Daar was op beide dae 'n positiewe "vibe" onder die boeregemeenskap en dit is aangenaam om deel te wees daarvan. Baie dankie aan almal wat die Boeredag en Veiling bygewoon het. Volgende jaar doen ons dit weer!

'n Spesiale dankie ook aan die persone wat registreer het vir die veiling. Die onderbieërs is vir ons net so belangrik soos die uiteindelike kopers. Vir die onderbieërs - ons vertrou julle sal bulle kry en verder hoop ons om julle weer op die Hartebeestloop veiling 2014 te verwelkom. Aan die kopers - baie dankie vir die vertroue in ons telingsfilosofie en ons beeste. Julle sal nie teleurgesteld wees nie. Ons staan by ons diere!

We really enjoyed having so many people at the Farmers Day and Auction. There was such a positive vibe amongst the farming communities and we enjoyed being part of the vibe. Our sincere thanks to all who attended the Farmers Day and Auction. Let us do the same next year!

A special word of thanks to all who registered for the auction. The under-bidders are as important as the successful bidders. To all the under-bidders - we trust that you will get your Bonsmara bulls and hope to see you again at the Hartebeestloop Auction 2014! To the successful buyers - many thanks for the trust in our breeding philosophies and our cattle. They will not disappoint you. We stand by our animals!

Foto's van Boeredag asook Veilingsdag / Photographs

Besoek gerus "Auction 2013 en kyk na van die foto's asook koerant berigte wat ons alreeds opgesit het.

Do visit "Auction 2013" to see the photographs posted taken on the Farmers' Day as well as the Auction. We had also posted some Press Releases here.

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2020
Archive 2019
Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap