Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
MEN AT WORK!
Who could it be now?
Date:
October 2017


And “Who could it be now”? None other than a beautiful broad Bonsmara bull, that made the selection to be used in the stud. Is the tune from the band "Men at work" also in your head now? :)

This "working man" has 45 super-low-maintenance cows now, in a 400 hectare camp in the Namibian Kalahari. All of them bred from grain-free, grass developed cows and bulls – and we continue with the winning recipe! In April 2018 - with hopefully more rain - he will get 55+ cows.

Just shows you, grass developed bulls can also be broad, thick-set and easy fleshing
– and the best part is that they maintain condition, even in the Kalahari.

What do we expect from HIM?

 • a 100 calves per year over 2 breeding seasons!


 • What do we expect from his bull calves?

 • EXACTLY THE SAME!
 • Comments:

  { 0 comments… read them below or add one }
  Leave a comment:
  Register here if you are new
  or
  Login here
  E-mail: 
  Password: 

  Forgot your Password?
  Back to Top

  News Article selected in the Archive of 2013:
  Finansiering van veilingsdiere - dit maak mos goeie ekonomiese sin!
  Financing for auction animals
  Date:
  April 2013

  Why would you pay from your own pocket for a bull if the bank can assist you financially? Think about this carefully; there are many payment options available that can assist you to afford a better bull at a better price.
  For the cattle farmer in Namibia the purchasing of a bull is a major and important decision. A lot has been written about top genetics for your herd. As farmers we are thoroughly prepared for what we have to look out for when choosing a bull. However, there is minimal information available about the financing of bulls and very few buyers make use of the outstanding financing schemes that are currently available on the Namibian market. READ MORE...


  Hoekom sal jy self vir jou nuwe bul betaal as jy kan hulp kry van ’n bank? Dink mooi en hard hieroor, want daar is vandag heelwat skemas beskikbaar wat ons kan help om ’n beter bul te kan bekostig teen ’n meer bekostigbare prys.
  Vir die beesboer in Namibië is die koop van bulle 'n groot en belangrike besluit. Daar is baie geskryf oor wat die regte genetika is - ons is dus goed voorberei waarna om te kyk. Maar oor die finansiering van bulle is baie min bekend en bitter min kopers maak gebruik van puik skemas wat tans bestaan.

  Kliek hier om vinnig na die res van die Afrikaanse gedeelte te gaan.

  Rest of the English Section.

  Today high-quality breeding bulls are a big investment and the price per bull can vary from N$ 40,000 up to N$ 500,000 or even more! Economically it is acceptable practice to finance long term assets with long term debt, medium term assets with medium term debt while short term debt are paid for with cash or overdraft facilities.

  Is your Bonsmara bull a long term asset? Yes – it is!

  Most of the bulls are purchased at 2,5 – 3 years of age and is used at least until the age of 10 years. Obviously a bull that will be used for 7 years or longer can be regarded as a medium or long term asset.

  In the past financing schemes for bulls were not available to buyers. Farmers were forced to purchase bulls either with cash or overdraft facilities. Often this contributed to farmers buying poorer genetics than what they would have preferred to buy. Financing for houses, in which we live and cars that we drive (both assets do not generate a financial return), has always been readily available. Financing for bulls that generate a financial return was not available in the past. Hartebeestloop has changed all of this and financing schemes are now easily available for acquiring top genetics.

  What is meant with “Bull Return”

  What is meant with “Bull Return” and where does it fit in with the financing that is available now?

  • If you roughly calculate in the current scenario that a bull delivers 35 calves per year at 220 kg each and N$ 13 per kg (N$ 2 860), the gross income from this bull will be N$ 100 100 per year.
  • The bull can be used for 7-8 years which is longer than the life time of most vehicles!
  • When the bull is 10 years old it still has a slaughter value of about N$ 6 500.

  It is so obvious that a different perspective is necessary when it comes to investing in a new bull. A bull is definitely an asset and remains an asset until the end.

  What about farmers that have 2 breeding seasons?

  If the bull delivers 70 calves per year for 7 years then is comes to 490 calves over the bull’s production lifespan. There are many farmers and bulls like these in the business! Then the financial gain looks even better!

  Financing is available for 12 to 36 months and even longer.

  How does this influence the numbers?

  • A bull valued at N$ 50 000 which is financed over 24 months at prime rate, will give you a monthly instalment of N$ 2 290. This compares well with the value of one weaner.
  • If the repayment is extended to 36 months the monthly instalment will be N$ 1,425.24 only. And this while high quality genetics are working hard in your herd!
  • If you should shorten the repayment term to 12 months then the monthly instalment will be N$ 3 910.39 which is not even the cost of a replacement heifer.
  • For the stud breeder these figures will look completely different and will make even more economic sense.

  Hartebeestloop Bonsmara has negotiated great financing options with Standard Bank, AgriBank and FNB that makes it possible for you to buy outstanding genetics at this year’s auction. This is applicable to bulls and female animals.

  I do not know about you, but at Hartebeestloop we have agreed to never buy new bulls and female animals without the option of a financing scheme. It makes perfect sense not to do it any other way!

  Hope to see you on the 31st of May at the Hartebeestloop Auction

  Res van die Afrikaanse gedeelte
  Goeie teelbulle is vandag ‘n groot belegging wat kan wissel van N$40,000 tot soveel as N$500,000 en selfs meer. Rekenkundig is die aanvaarbare beginsel dat langtermyn bates met langtermyn skuld gefinansier moet word, en so ook medium termyn bates met medium termyn skuld terwyl kort termyn uitgawes met kontant beskikbaar of uit ‘n oortrokke fasiliteit betaal word.

  Is jou Bonsmara bul 'n langtermyn bate? Ek dink beslis so!

  Meeste bulle word aangekoop op ouderdom 2,5 - 3 jr en word gebruik tot ten minste 10 jaar ouderdom. Natuurlik is jou bul wat vir 7 jaar lank gebruik word dus 'n medium tot langtermyn bate!

  In die verlede was finansieringsprodukte vir bulle nie beskikbaar nie. Boere was verplig om bulle aan te koop uit kontant beskikbaar of uit oortrokke fasiliteite. Dit het soms veroorsaak dat boere swakker genetika aangekoop het as wat hulle graag wou hê. Finansiering vir huise en motors waarin ons bly en ry, en wat nie ‘n “opbrengs” gee nie, is en was altyd maklik beskikbaar. Finansiering vir bulle wat ‘n opbrengs gee, was nie beskikbaar in die verlede nie. Hartebeestloop het dit alles verander en finansiering is nou maklik beskikbaar vir die aankoop van top genetika.

  Wat word bedoel met “bul opbrengs”

  Wat word bedoel met “bul opbrengs” en waar skakel dit in met finansiering wat nou beskikbaar is?

  • Indien daar in die huidige scenario net rofweg bereken word dat ‘n bul 35 kalwers per jaar kan gee teen 220 kg en N$ 13 per kg (N$ 2 860), is die bruto opbrengs uit die bul dus N$ 100 100 per jaar.
  • Die bul kan vir 7- 8 jaar gebruik word, wat langer is as wat meeste voertuie gehou word!
  • As hy dan 10 jaar oud is, het die bul nog steeds ‘n slagwaarde van ongeveer N$ 6 500.

  Dis eintlik so voor die hand liggend dat mens met beter oë na jou goeie belegging in jou nuwe bul moet kyk! Dit is en bly 'n bate tot op die end.

  Wat van die boere wat 2 paarseisoene het?

  Indien die bul 70 kalwers per jaar verwek vir 7 jaar lank, is dit 490 kalwers oor sy produksie leeftyd. Daar is baie sulke boere en bulle in die bedryf. Dan lyk die berekeninge selfs nog beter!

  Finansiering is beskikbaar vir 12 tot 36 maande en selfs langer.

  Finansiering is beskikbaar vir 12 tot 36 maande en selfs langer. Hoe beinvloed dit die syfers?

  • 'n Bul van N$ 50 000 se paaiement oor 24 maande teen primakoers, sal N$ 2 290 wees. Dit vergelyk baie goed met die waarde van een speenkalf.
  • Indien die terugbetaling verleng word na 36 maande is die paaiement slegs N$ 1 425,24. En dit terwyl die beter genetika heeltyd werk in jou kudde!
  • Sou jy die terugbetalingstermyn verkort na 12 maande is die paaiement N$ 3 910.39 wat nie eers die koste is van 'n vervangingsvers nie.
  • Vir die stoetboer sal hierdie syfers heeltemal anders lyk en waarskynlik nog meer ekonomiese sin maak.

  Hartebeestloop Bonsmaras het finansieringspakkette beding met Standard Bank, AgriBank and FNB wat dit moontlik maak vir jou om uitstekende genetika te bekom op die veiling. Dit geld vir beide bulle en vroulike diere.

  Ek weet nie van jou nie, maar hier op Hartebeestloop sal ons nooit weer nuwe bulle of vroulike diere koop sonder om van die finansieringspakette gebruik te maak nie. Dit maak net nie sin nie om dit anders te doen nie!

  Hoop om jou te sien op die veiling op 31 Mei 2013.

  Comments:

  { 0 comments… read them below or add one }
  Leave a comment:
  Register here if you are new
  or
  Login here
  E-mail: 
  Password: 

  Forgot your Password?
  Back to Top

  Archive 2017
  Archive 2016
  Archive 2015
  Archive 2014
  Archive 2013
  Archive 2012
  Archive 2011
  Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap