Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Hartebeestloop / AgriBank venture
Hartebeestloop / AgriBank onderneming
Date:
April 2013

HARTEBEESTLOOP GENETIKA BINNE BEREIK VAN ALMAL
Agribank vat hierdie jaar hande met Hartebeestloop Bonsmaras en Agra, om kopers in staat te stel om top genetika te bekom by die sesde Hartebeestloopveiling op 31 Mei op die plaas Hartebeestloop. Kiep Lepen van Agra Stoetveedienste, wat reeds ’n lang pad stap met Hartebeestloop is baie opgewonde oor hierdie jaar se veiling: “Hierdie gaan ’n besondere geleentheid wees omdat die diere wat vanjaar aangebied word ook iets besonders is. Lees meer...
HARTEBEESTLOOP GENETICS WITHIN EVERYONE’S REACH
Agribank this year takes hands with Hartebeestloop Bonsmaras and Agra, to enable buyers to purchase top genetic material at the sixth Hartebeestloop auction on 31 May on the farm Hartebeestloop. Kiep Lepen of Agra stud services, who has come a long way with Hartebeestloop is very excited about this year’s auction. “This is going to be an exceptional event because the animals offered this year are exceptional. Read more...

Jump start to the rest of the English version

HARTEBEESTLOOP GENETIKA BINNE BEREIK VAN ALMAL
Agribank vat hierdie jaar hande met Hartebeestloop Bonsmaras en Agra, om kopers in staat te stel om top genetika te bekom by die sesde Hartebeestloopveiling op 31 Mei op die plaas Hartebeestloop. Die kwaliteit genetika van Hartebeestloop Bonsmaras van Dr Joggie Briedenhann is reeds wel bekend en ’n gesogte kommoditeit vir stoet-en kommersiële boere in verskillende boerdery-omstandighede. Hartebeestloop bied vanjaar weer ’n groot verskeidenheid manlike en vroulike diere aan, met ’n goeie variasie van tipe, wat aan baie streng seleksie onderwerp is. Agribank se doel met hul lewende hawe lenings is om produsente in staat te stel om hul volle produksiekapasiteit te bereik om sodoende welvaart vir volhoubare boerderybedrywe te genereer. Hierdie landboubank erken die noodsaaklikheid van goed aangepaste diere van top genetiese kwaliteit om hierdie doel te bereik, en het daarom besluit om lenings aan te bied vir voornemende kopers by die Hartebeestloop veiling.

Kiep Lepen van Agra Stoetveedienste, wat reeds ’n lang pad stap met Hartebeestloop is baie opgewonde oor hierdie jaar se veiling: “Hierdie gaan ’n besondere geleentheid wees omdat die diere wat vanjaar aangebied word ook iets besonders is. Ek kan u die versekering gee dat die kwaliteit van die diere u verwagting gaan oortref”, is Lepen se opinie na die keuring van die bulle. “Weens die groot getal potensiële stoetbulle het u vanjaar ‘n baie goeie kans om ook van die top bulle te bekom en gaan die kommersiële produsent waarskynlik ook die geleentheid kry om top kwaliteit bulle wat inderdaad ook goed genoeg is vir stoetteling aan te koop a.g.v. die grootte en die kwaliteit van die totale aanbieding.”

Agribank het dus ‘n uitnodiging gerig aan voornemende kopers by die Hartebeestloop veiling, wat van die leningsfasiliteite gebruik wil maak, om enige van die Agribank-takke te kontak vir meer inligting rakende die vereistes en aansoeke vir lenings vir hierdie doel.

HARTEBEESTLOOP GENETICS WITHIN EVERYONE’S REACH
Agribank this year takes hands with Hartebeestloop Bonsmaras and Agra, to enable buyers to purchase top genetic material at the sixth Hartebeestloop auction on 31 May on the farm Hartebeestloop. The quality genetic material of Dr. Joggie Briedenhann’s Hartebeestloop Bonsmaras is already well-known and a sought-after commodity for stud and commercial farmers in various farming conditions.

At this year’s auction, Hartebeestloop again offers a huge selection of male and female animals, with good variety of type, which were subject to very strict selection according to stringent auction requirements. Agribank’s aim with their livestock loans is to enable farmers to achieve full production capacity in order to grow wealth for sustainable farming operations. This agricultural bank realises the importance of well adapted animals of good genetic quality, to achieve this and therefore decided to offer loans to prospective buyers at the Hartebeestloop auction.

Kiep Lepen of Agra stud services, who has come a long way with Hartebeestloop is very excited about this year’s auction. “This is going to be an exceptional event because the animals offered this year are exceptional. I can assure you that the quality of the animals will exceed your expectations”, is Lepen’s opinion after screening the bulls. He adds: “The large number of potential stud bulls also gives producers a chance to obtain top bulls and the commercial producer will have the opportunity to purchase top quality bulls, which are indeed good enough for stud breeding”

Agribank thus invited prospective buyers at the Hartebeestloop auction, who are interested in making use of their loan facilities, to contact any of the Agribank banches for more information on the requirements and applications for loans for this purpose.

Applications must be handed in as soon as possible in order for Agribank to approve and grant loans before the auction and producers to do their planning accordingly.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap