Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Veiling 31 Mei 2013: Vroulike diere
Auction 31 May 2013: Female animals
Date:
January 2013


Dit is sommer lekker om nou al te spog met ons aanbieding van vroulike diere hierdie jaar op die veiling! Ons het besluit om die 2013 Veiling te kenmerk met absolute uitstekende kwaliteit vroulike diere. Maar kom kyk gerus self!

We take absolute delight in boasting about the female animals on offer this year at the auction! This year will be known for the absolutely excellent quality of the female animals. Come see for yourself!

To quick jump to the ENGLISH VERSION of this post, please click here

Wat is so spesiaal aan hierdie diere?

 • Hartebeestloop Bonsmaras bied die 10 beste 1ste kalf koeie van ons kudde aan. Hierdie 10 koeie verteenwoordig uitstekende genetika en van ons beste teelmateriaal.
 • Ons gasverkopers vir 2013 - Edward Hansen (Emok Bonsmaras), Streicher en Hella Coetzee (Hochfeldstreek Bonsmaras), Ben en Corlia Mouton (Wagner Bonsmaras), Tollie van Tonder (Komaweer Bonsmaras) en Johannes Smit (Swartrant Bonsmaras) - bring hulle 6 beste dragtige verse of 1ste kalf koeie. Hierdie diere verteenwoordig die beste teelmateriaal in hierdie onderskeie kuddes.
 • Namibiese telers kan top teeldiere hier bekom. Suid-Afrikaanse telers het hier die gleentheid om van die beste onverwante genetika in Namibië aan te koop. Lees gerus hoe maklik dit is om diere na Suid Afrika in te voer.

Wie besluit watter diere is die beste is vir die Hartebeestloop Veiling?

Kiep Lepen of Japie Bestebreurtje sal die spesiale stoet vroulike diere uitkies. Hulle is onpartydig en absolute kenners op hulle gebied.

Waarna kan voornemende kopers uitsien?

Daar sal tussen 40 en 50 van die beste Bonsmara vroulike diere wees wat in 2010 gebore is. Hierdie is 'n unieke geleentheid om van die beste Bonsmara genetika in Namibië te bekom. Daar is wye genetiese variasie, nageslag van uitstaande bulle, Bonsmaras uit verskillende streke van Namibië en koeie om van te droom. Hierdie is die room van die veiling wat aangebied word!

Res van stoet vroulike diere vir Veiling 2013:

Bogenoemde is egter nie al stoet vroulike diere wat op die veiling aangebied gaan word nie - daar sal ’n totaal van om en by 130 vroulike stoetdiere diere opgeveil word. Die addisionele 80 ekstra stoet vroulike diere sal uit die Hartebeestloop, Emok, Wagner, Hochfeldstreek, Komaweer en Swartrant Bonsmara kuddes aangebied word. Hierdie is almal staatmakerkuddes. Die kwaliteit is van die beste asook is die integriteit van die telers bo verdenking. Hierdie 130 stoet vroulike diere gaan sonder twyfel die sterkpunt van die veiling wees.

Kommersiële Bonsmara vroulike diere vir Veiling 2013:

Daar word ook ongeveer 80 kommersiële vroulike diere aangebied. Hartebeestloop Veiling word aangebied onder die beskerming van die Bonsmara Beestelers Genootskap van Namibië en daar word geen onderskeid getref tussen die vereistes vir stoet- en kommersiële vroulike diere nie. Sien die volledige artikel oor hoekom veilingsvereistes belangrik is.

Waaraan moet die stoet en kommersiële vroulike diere voldoen op die Veiling?

Ons waarborg jou gemoedsrus - dis geen ydele woorde hierdie!

 • Oop verse sal slegs toegelaat word op ouderdom 24 maande en jonger. Die verse moet almal deur 'n veearts ondersoek wees vir normale pelvisopeninge, vrugstokke sonder knoppe of moontlike patologie en as "geslagsreg" identifiseer word.
 • Verse ouer as 24 maande moet dragtig gesertifiseer wees deur 'n veearts.
 • Alle ander vroulike diere moet of dragtig gesertifiseer wees of moet 'n kalf aan voet hê.
 • Slegs diere gebore in 2006 en later kan op die veiling aangebied word.
 • Alle vroulike diere (stoet en kommersieël) sal deur 'n senior keurder evalueer word vir funksionele doeltreffendheid, strukturele korrektheid en reproduksie data, die dag voor die veiling.

Gesondheidstatus van vroulike diere

Jy hoef nie moedeloos te wees en net hoop die diere wat jy koop is gesond nie. Alles moontlik gaan gedoen word om te verseker dat jou diere wel gesond en gereed is vir gebruik!

 • Inentings van diere moet gedoen word voor of op 30 April 2013 en inenting teen slenkdalkoors is verpligtend. Alle ander standaard inentings en doserings teen 3-dae stywesiek, knopvelsiekte, asook inwendige en uitwendige parasiete, sal gedoen en op rekord wees vir alle vroulike diere. Bogenoemde kuddes is almal al vir jare lank vry van TB en Bees-Virusdiarree (BVD) asook geslagsiektes soos trichomoniase en vibriose.
 • Anaplasmose is ‘n probleem. Kopers van diere uit anaplasmose areas sal identifiseer word en hulle diere sal moet oorstaan op Hartebeestloop totdat die inenting teen anaplasmose gedoen is. Dit sal ism 'n lokale veearts gedoen word. Neem asb kennis van hiervan en dit sal ook in die katalogus so uitgelig word aan voornemende kopers.
 • Dragtigheidsertifikate van vroulike diere – aanmerkings soos: “Het by die bul geloop, maar is nie dragtig gesertifiseer nie”, sal nie toegelaat word op die katalogus nie. Geen vroulike dier ouer as 24 maande wat nie vir die eerste keer dragtig gesertifiseer is, kan op die veiling aangebied word nie. Verse jonger as 24 maande kan as nie-dragtig verkoop word.

jou totale gemoedsrus is verseker!

Voornemende kopers kry absolute gemoedsrus as hulle vroulike diere (stoet en/of kommersieël), aankoop op Hartebeestloop veiling. Hartebeestloop Bonsmaras en die gasverkopers doen alles moontlik om die risiko uit vroulike-dier-aankope te haal.

Ons wil ons verstout om te sê dat voornemende kopers miskien nerêns anders sulke diens en waarborge op 'n veiling sal kry nie.

Merk gerus hierdie veiling in jou dagboek: 31 Mei om 11H00 op Hartebeestloop.

Kontak ons gerus as daar enige navrae is.

Vriendelike groete

HARTEBEESTLOOP BONSMARAS & GASVERKOPERS

Dit is die kwaliteit verse wat jy kan verwag op die veiling<BR>This is the quality of heifers you can expect at the auction
Dit is die kwaliteit verse wat jy kan verwag op die veiling
This is the quality of heifers you can expect at the auction

HARTEBEESTLOOP AUCTION FRIDAY 31 MAY 2013: Female animals on offer

We take delight in boasting about the female animals on offer this year at the auction! This year's auction will be known for the absolutely excellent quality of the female animals for sale.

What is so special about these animals?

 • Hartebeestloop Bonsmaras offers the 10 best 1st calf cows in the herd. These 10 cows represent excellent genetics and of our finest breeding material.
 • Our guest sellers for 2013 - Edward Hansen (Emok Bonsmaras), Streicher & Hella Coetzee (Hochfeldstreek Bonsmaras), Ben & Corlia Mouton (Wagner Bonsmaras), Tollie van Tonder (Komaweer Bonsmaras) and Johannes Smit (Swartrant Bonsmaras), will offer their 6 best pregnant heifers or 1st calf cows. These animals represent the best breeding material in these various herds.
 • Namibian breeders can obtain top quality breeding animals at the auction. South African breeders should use this opportunity to purchase top quality unrelated genetic material. Read how easy it is to export animals to South Africa.

Who decides which animals are best for the Auction?

Kiep Lepen or Japie Besterbreurtjie (both stud livestock advisors) will choose the best female animals. They are experts in their field.

What can potential buyers look forward to?

There will be between 40 and 50 of the best Bonsmara female animals that were born in 2010. This is a unique opportunity to come and look at some of the best Bonsmara genetics in Namibia. There is a wide spread of genetic variation, progeny of outstanding bulls, Bonsmaras from different regions of Namibia and quality female cows from which to choose from. No doubt, here you are looking at the crème de la crème of the auction!

The rest of the stud female animals on offer for the 2013 Auction:

Abovementioned are not the only stud female animals on offer at the auction. Altogether we will sell about 130 stud female animals. The additional 80 will come from Hartebeestloop, Emok, Wagner, Hochfeldstreek, Komaweer en Swartrant Bonsmara herds. These are all outstanding herds and the quality of their animals are of the best. The integrity of these breeders are above board and have always contributed to the success of the Hartebeestloop Auction. These 130 stud animals on offer will no doubt be the highlight of the auction!

Commercial Bonsmara female animals for the 2013 Auction:

There will also be about 80 commercial female animals on sale at the auction. The Hartebeestloop Bonsmara Auction will be hosted under the protection of the Bonsmara Cattle Breeders Association of Namibia. There will be no difference in the minimum requirements between the commercial and stud animals to be offered at the auction. See the Afrikaans article on why auction criteria are necessary.

Which requirements should the stud and commercial female animals meet?

We guarantee your total peace of mind - these are no empty promises!

 • Open heifers will be allowed at 24 months and younger. These heifers should have been evaluated by a veterinarian for acceptable pelvic opening, normal and healthy ovary ducts without any signs of pathology and must be identified as potentially ready for the bull.
 • Heifers older than 24 months have to be certified pregnant by the vet.
 • All other female animals must either be certified pregnant or have a calf at foot.
 • Only animals born in 2006 and later will be auctioned.
 • All female animals (stud and commercial) will be evaluated by a senior Bonsmara selector for functional efficiency, structural correctness and reproduction data, a day before the auction.

Health status of female animals

This time you need not despair and hope for the best - we give you our guarantee that all animals will be healthy and ready for use!

 • Vaccinations of the animals must be done before or on 30 April 2013 and vaccination against rift valley fever is compulsory. All other standard vaccinations against 3-day stiffness disease, lumpy skin disease and the management of internal and external parasites, will be done and be on record for all female animals.
 • The abovementioned herds have been free of TB and Bovine Viral Diarrhea as well as venereal diseases such as Trichomoniasis and Vibriosis.
 • Anaplasmosis is a problem. Buyers from areas that are known for Anaplasmosis will be identified and their animals will be kept at Hartebeestloop until the vaccination has been done by the local vet. Please take note of this - it will also be mentioned in the auction catalogue.
 • Pregnancy status of female animals - comments like: “Been with bull, but not certified as pregnant”, will not be allowed on the catalogue. No female animal older than 24 months that is not certified as pregnant (with the first calf), may be put on auction. Open heifers younger than 24 months may be put up on auction.

Your peace of mind is our business!

Potential buyers can have total peace of mind when they buy female animals (stud and/or commercial), at Hartebeestloop Auction. Hartebeestloop Bonsmaras and the guest sellers will do everything possible to take the risk out of purchasing female animals.

We may have some of the strictest requirements in the industry for females animals to be put on auction. We certainly take pride in that as well as the fact that prospective buyers will be hard pressed to find such service and guarantees elsewhere!

Please contact us if there are any queries.

Best regards

HARTEBEESTLOOP BONSMARAS & GUEST SELLERS

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap