Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2014

Index    Overview    Newsletter  Animals  General  Videos   All Auctions

Click here for the English version

Februarie 2014

Beste medeboere en kollegas

Ons uitnodiging aan julle na ons Boeredag en Veiling elke jaar, is een van die heel lekkerste dinge van stoetteling! Almal wonder altyd wie gaan kom? Sal die ou bekendes weer daar wees en hoeveel nuwe gesigte kan ons verwag – is die Boeredag program relevant genoeg om mense te trek of nie?

Dit gaan egter oor veel meer as dit! Dit gaan oor die gedagte om iets uniek aan te bied vir die boeregemeenskap en die persone wat met die boere werk. Dit is die grootste poging van verskeie instansies in samewerking met Hartebeestloop, om die heel nuutste wetenskap na jou voorstoep te bring. Die Boeredag 2014 is spesiaal – die sprekers is kundiges op hulle gebiede, die praktiese leersessie in die namiddag is aangepas om suiwer Bonsmara en Bonsmara kruisosse se prestasies aan julle uit te wys en die bulbesprekings is uit die boeke! Om vinnig na net die program te spring, kliek hierdie skakel.

Ek nooi jou dus hartlik uit namens Hartebeestloop en alle ander instansies betrokke om die Boeredag by te woon en saam te leer en te geniet.


Die veiling is natuurlik ‘n heel ander storie! Dit is miskien nie so lekker soos dit opwindend is nie. Veiling-hou bring spanning – en ook baie daarvan! Dit bring egter ook baie opwinding. Die hele proses van eerste seleksie, dophou hoe die bulle uitgroei, afwagting om te sien hoe die nuwe bloedlyne doen, weer-en-weer seleksies, besoeke van stoetvee konsultante en die veeartse en dan die finale besluit, is ‘n proses vol afwagting, vrees en opwinding.

Dit is egter alles nou afgehandel. En ons verklaar: die bulle is reg vir die veiling!

Op Hartebeestloop kom ons nou uit die droogste jaar in 66 jaar! Ons was letterlik en figuurlik op ons knieë. Die hele Namibië was vasgevang in ‘n erge droogte – daar was nêrens huurveld beskikbaar. Dit het ons gedwing om slegs die heel beste van die beste diere te behou. Presisie boerdery vir oorlewing was die strategie. Presisie voeding – net genoeg om te oorleef en presisie seleksie vir oorlewing, prestasie en produksie was die wagwoorde (sien ons kort nuus artikel hieroor).

Met tye van hierdie skrywe het die grootste gedeelte van Namibië goeie reën ontvang. Ons bid vir goeie reën vir almal maar veral die boere in die westelike gedeeltes wat nog steeds baie swaar trek.

Die veilingsbulle is gekies uit hierdie moederlyne wat onder abnormale moeilike omstandighede nog steeds presteer het. Dit is die maatstaf koeie op Hartebeestloop en alle ander diere se prestasies word aan hulle gemeet.

Dit is met groot trots en toewyding dat Hartebeestloop en personeel die 50 veilingsbulle uitgekies het. Hierdie bulle is ons diamante – hulle het die toets van die tye weerstaan! Doen moeite en kyk na die hoeveelheid inligting wat ons verskaf oor elke bul en sy verwantes. Prestasie data en vele meer is op jou vingerpunte – ons staan by die bulle!


Hierdie jaar gee ons nog ekstra die Boere Katalogus ook aan julle. Dit is ‘n Hartebeestloop inisiatief om die wetenskaplike data in ‘n boere-vriendelike formaat aan julle te verskaf. Die heel belangrikste oorweging is dat jy die regte bul vir jou boerderybehoeftes aankoop – die boere katalogus sal die besluit oor bulkeuse baie vergemaklik.

Gedurende 2013 en eerste gedeelte van 2014 het ons wyd gery om die bulle en hulle nageslagte te gaan sien wat alreeds verkoop is. Stoettelers, suiwer Bonsmara kommersiële boere, kruisteel boere en selfs opkomende boere is besoek. Die boodskap is baie duidelik – die Bonsmara presteer na wense onder elke moontlike produksiestelsel en teelbeleid. Uit die aard van die saak, is nie net Hartebeestloop bulle gesien nie – daar is Bonsmara bulle gesien van baie ander Namibiese en Suid-Afrikaanse telers ook. Die Bonsmara presteer as ras. Die uiters moeilike toestande in 2013 het die rasse en beeste wat aangepas is, geskei van dit wat nie aangepas is nie. Aanpasbaarheid van die Bonsmara is een van die hoekstene van sy sukses.

Die sukses van die Bonsmara op speenkalfveilings en as slagosse kan nie misgekyk word nie. Die waarde van die Bonsmara as moederlynras is uitstaande. Die vrugbaarheid en reproduksievermoë van bulle se moeders en grootmoeders aan vaderskant en moederskant wat aangebied is op alle Namibiese veilings is ‘n groot prestasie vir die Bonsmara. Boere besef die waarde van goeie reproduksie in die waardeketting en daar is die Bonsmara heel bo.

Daar is goeie finansieringskemas beding met Standard Bank, Eerste Nasionale Bank en Agribank. Kontak gerus die instansies direk om besigheid met hulle te doen.

Die Hartebeestloop Waarborg van Tevredenheid is so eie aan ons soos gereelde droogtes in die Kalahari – dit is ‘n gegewe!

Met bogenoemde in gedagte, wil ek jou graag weereens hartlik uitnooi om die veiling by te woon op Donderdag 22 Mei 2014, 11H00. Hartebeestloop, tesame met die gasverkopers, bring jou die beste van ons almal se teling. Net die heel beste bulle van almal is gekies vir die veiling!

Vriendelike groete

Joggie Briedenhann

VERDUIDELIKING VAN DIE KENTEKENS WAT ONS GEBRUIK DEURGAANS:
Die KLIP en SAND/GRAS teken toon aan in watter tipe wêreld die bulle groot geword het.


The English version

March 2014

Dear friends and fellow farmers

The invitation to our Farmers’ Day and Auction is one of the most enjoyable highlights of stud breeding. Everyone is curious to see who will come, how many familiar faces will there be again this year and how many new faces can we expect – is the Farmers' Day program relevant enough to the stud breeding industry to attract people to this event?

It however involves much more than this! Our idea is to offer something unique to the farming community and the people that work with farmers. It is a big effort from a diverse group of organizations in cooperation with Hartebeestloop, to bring the latest scientific information to your doorstep. The 2014 Farmers’ Day is special – the speakers are experts in their fields, the practical learning sessions in the afternoons have been adapted to highlight the performance of pure Bonsmara and Bonsmara crossbred cattle and the bull discussions are of top quality. To quickly just view the program for the day, click this link .


I heartily invite you, on behalf of Hartebeestloop and all our partnering institutions, to join us at the Farmers’ Day to learn something new and to enjoy the overall experience.

The Auction is however a completely different story! It may not be as exciting but it brings along its fair share of tension - and a lot of it as well! It also provides a lot of excitement. The entire process from first selection, carefully watching how the bulls develop, the anticipation about the performance of the new blood lines, reselection, visits from stud consultants and veterinarians and then the final decision is a process packed with expectancy, fear and excitement.

We have done all of this and the bulls are now ready for the Auction!

At Hartebeestloop we have just recovered from the record driest year in 66 years. We were literally and figuratively on our knees. The entire Namibia was trapped in severe drought – decent veld was not available. This forced us to keep only the top performers from the best animals. Precise farming for survival was our strategy. Precision feeding – just enough to survive and specific selection for survival, performance and production were the key words (see the short Afrikaans news article in this regard).


At the time of writing, the biggest part of Namibia has received good rain. We pray for good rains for everyone, but especially for those farmers in the western part of the country that has it the toughest.

The auction bulls have been chosen from the mothers that still perform well under these abnormally difficult times. These are the golden standard cows on Hartebeestloop and all other animals are compared to these cows’ performance.

It is with great pride and dedication that Hartebeestloop and the staff chose the auction bulls. These bulls are our diamonds – they have passed the test of time! Make some effort and have a look at the amounts of information that we provide about every bull and his relatives. Performance data and much more is available right at your fingertips – and we stand by these bulls.


This year we would like to present you with something extra - the Farmers’ Catalogue. It is a Hartebeestloop initiative to present the scientific data in a more farmer friendly format to you. The most important consideration is that you buy the right bull for your breeding needs – the Farmers’ Catalogue will definitely make the decision easier.

Throughout 2013 and during the first part of 2014 we have travelled far and wide to view the bulls and their offspring that has already been sold. Stud breeders, pure Bonsmara commercial farmers, crossbreeding farmers and even emerging farmers were visited. The message is quite clear – the Bonsmara performs satisfactory in every possible production system and breeding policy. It was not only Hartebeestloop bulls that were seen – there are Bonsmara bulls from many other Namibian and South African breeders that were also seen. The Bonsmara performs as a breed. The exceptionally difficult conditions of 2013 have separated the breeds and cattle that are adapted to our harsh environment from those that are not as well adapted. Adaptability of the Bonsmara is one of the corner stones of the breed’s success.

The success of the Bonsmara at weaner auctions and as slaughter oxen cannot be ignored. The value of the Bonsmara as a mother line breed is exceptional. The fertility and reproduction capacity of the bulls’ mothers and grandmothers on the father’s- and mother’s side, that is offered on all Namibian auctions, is a big achievement for the Bonsmara. Farmers realise the value of good reproduction in the financial chain and the Bonsmara keeps coming out at the top.

We have arranged financial assistance and solid funding schemes with Standard Bank, First National Bank and Agribank. Please contact these institutions directly to do business with them.

The Hartebeestloop Guarantee of Satisfaction is so unique to us, as the regular dry spells in the Kalahari – it is a given!

I invite you to attend the Auction on Thursday, 22 May 2014. Hartebeestloop and our guest sellers will bring you the best of our breeding. Only the best of the best has been chosen for the auction!


Kind regards

Joggie Briedenhann

EXPLANATION OF THE SIGNS USED THROUGHOUT:
The grass/sand & stone sign indicate the area where the bull was raised.


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap